en

Välkommen till Specialpedagogen.nu

Jag arbetar med specialpedagogiska uppdrag kopplat till skola, vård och omsorg. Som en del i mitt arbete erbjuds även hundassisterad metodik och pedagogik. 

Jag arbetar med Specialpedagogiska uppdrag samt erbjuder hundassisterad metodik och pedagogik enskilt eller som en del in i mina uppdrag. 

Jag erbjuder:

- Utbildningar och föreläsningar inom NPF och Tillgänglig Lärmiljö.

- Handledning inom NPF, IF och Tillgänglig Lärmiljö

- Konsultation inom Elevhälsa

- Språkliga kartläggningar utifrån ITPA-3, Läs- och skrivutredningar, utredning med frågetecken kring Dyslexi, matemaikutredningar och arbetsminneskartläggningar.

- Pedagogiska kartläggningar och upprättande av åtgärdsprogram

- Hundassisterad metodik och pedagogik som enskilt uppdrag eller som en del i annat uppdrag.

- Hundutbildning för valpar från 8 veckors ålder med fokus på miljö och socialisering som en en del i en ev kommande tjänstehundutbildning.


Vad vi erbjuder

Besökshunden

Etoilé är lämplighetstestad för barn, ungdomar och äldre samt utbildad genom Svenska Terapihundskolan. Som Besökshund skapar hon interaktion och kommunikation där man tidigare tyckt att sådan var omöjlig. Hon inger lugn och trygghet i ett meningsfullt sammanhang.

 Skolhunden

Etoilé är lämplighetstestad och utbildad till Skolhund för barn under 13 år.  Skolhunden fungerar som ett pedagogiskt verktyg i undervisning. Skolhunden kan stödja inlärning och utveckling på flera olika sätt genom att öka självkänsla och stärka självförtroende, skapa motivation utifrån KASAM, öppna upp för interaktion och kommunikation samt stödja exekutiva funktioner som problemlösning, uppmärksamhet, koncentration, aktivitetsreglering, minne, planering och organisation, tidsuppfattning, generalisering, flexibilitet, påbörja-avsluta, skapa överblick, planera och förstå orsak och verkan, styra och reglera uppmärksamhet och impulskontroll.

Läshunden

 Läshundens främsta uppgift är att genom sin närvaro motivera barn att läsa, få dem att känna läslust och att öka deras läsförståelse. Hunden bidrar till en lugn läsmiljö genom att göra det som den är specialutbildad för; att ligga lugnt vid sidan av barnet som läser. Genom det oxytocinpåslag som uppstår både hos barnet och hunden då barnet klappar hunden känner sig barnet tryggt i en miljö i vilken hunden erbjuder villkorslös acceptans och interaktion  

Terapihunden

AAI; Animal Assisted Interventions, är den internationella termen för arbete med hund i vården. Arrangörer av utbildningarna behöver uppfylla Skandinaviska Vård och terapihundsföreningens SVTH´s krav. Terapihunden kan förutom att arbeta som stödjande funktion för förståelse av KASAM; en känsla av sammanhang, stödja utveckling av empatisk förmåga, skapa interaktion och kommunikation med andra, stödja exekutiva funktioner även minska ångest och oro, öka självkänsla och självförtroende, öka finmotorisk och grovmotorisk förmåga och öka kondition. Närvaro av en Terapihund kan främja ett förtroendeskapande band. I samtalsterapi har man funnit att djur kan kan lindra spänning och ångest. Att tala med ett djur medan terapeuten lyssnar är lättare för barnet än att tala direkt med terapeuten. En hund kan hjälpa ett barn att fokusera och komma i kontakt med svårare händelser och känslor där hunden erbjuder villkorslös acceptans och interaktion. I den interaktion och kommunikation som uppstår mellan barnet och hunden kan terapeuten få värdefull information som i förlängningen kan ge stöd för hälsofrämjande behandling.

Fadderhunden

Fadderhunden främjar barns utveckling av empati, respekt och ansvar för djur, människor och natur. Fadderhunden arbetar med barngrupper i förskola, förskoleklass och skola med övningar som kopplats till skolans värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer i LGR 11. Genom att använda hunden som ett pedagogiskt verktyg kan hunden stödja exekutiva funktioner samt främja inlärning och utveckling.

Språkliga kartläggningar med ITPA-3

Jag är licensierad i ITPA-3 och genomfört Språkliga kartläggningar som kan mynna ut i remiss till logoped  för bedömning.

Läs- och skrivutredningar

Jag genomför Läs- och skrivutredningar samt utredning med frågetecken dyslexi. Vid önskning om diagnosen Dyslexi skickas remiss. Utifrån kartläggning/utredning ges rekommendationer kring anpassningar i undervisningen.

Matematikkartläggning

Jag genomför kartläggningar i ämnet matematik. Utifrån kartläggningen ges rekommendationer kring anpassningar i undervsiningen.

Utbildning, föreläsning samt handledning. 

Jag erbjuder utbildningar och föreläsningar inom NPF och tillgänglig Lärmiljö. Jag erbjuder också handledning till personal som arbetar med barn med diagnos IF samt diagnoser inom NPF.


Kontakt

Skriv till oss

Specialpedagogen.nu


kristinabram2@gmail.com

Ring oss

070-5452630