Mina tjänster

Som Specialpedagog kan jag erbjuda ett flertal tjänster:

- Språkliga kartläggningar, Läs- och skrivutredningar, kartläggning i matematik samt arbetsminne.

- Observationer på individ och gruppnivå

- Handledning till personal kring elever inom NPF, IF samt kring ämnet Tilllgänglig Lärmiljö.

- Utbildning, föreläsningar samt utbildning kring NPF.

- Föreläsningar samt handledning kring Tillgänglig Lärmiljö

- Hundassisterad metodik och pedagogik på individ och gruppnivå. Här kan elever få arbeta med hund i syfte att utöka sina matematiska kunskaper, erövra sin läsförmåga samt skapa meningsfullhet inför de arbetsuppgifter de står inför.

- Hundskola för valpar med fokus på miljö- och socialiseringsträning inför påbörjan av ev utbildning till framtida Social Tjänstehund.

Kartläggningar, utredningar, handledning, föreläsningar och utbildningar.

Läs- och skriv, Dyslexi och matematik, NPF, IF och tillgänglig Lärmiljö.

Jag erbjuder utbildningar och föreläsningar inom NPF och tillgänglig Lärmiljö. Jag erbjuder också handledning till personal som arbetar med barn med diagnoser inom NPF samt diagnoser IF.  Jag gör Läs- och skrivutredningar, utreder Dyslexi, matematikutredningar samt arbetminneskartläggningar.

Hundassisterad metodik och pedagogik

Hundassisterad metodik och pedagogik ingår som en del i de uppdrag jag erbjuder.  

Att arbeta med hundassisterad metodik och pedagogik ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Där våra förmågor tar slut, där tar hudens vid. Jag har tillsammans med min yrkesutbidade Terapi- och Skolhund fått erfara magiska möten tillsammans med barn och ungdomar. Möten där hunden öppnat upp, skapat social och kommunikativ interaktion och som en följd av det meningsfullhet och glädje. Vid flera tillfällen har man känt att himlen varit nära. 


Skolhunden som Läshund

 Läshundens främsta uppgift är att genom sin närvaro motivera barn att läsa, få dem att känna läslust och att öka deras läsförståelse. Hunden bidrar till en lugn läsmiljö genom att göra det som den är specialutbildad för; att ligga lugnt vid sidan av barnet som läser. Genom det oxytocinpåslag som uppstår både hos barnet och hunden då barnet klappar hunden känner sig barnet tryggt i en miljö i vilken hunden erbjuder villkorslös acceptans och interaktion. 


Skolhunden

Etoilé är lämplighetstestad och utbildad till Skolhund för barn under 13 år. Skolhunden fungerar som ett pedagogiskt verktyg i undervisning. Skolhunden kan stödja inlärning och utveckling på flera olika sätt genom att öka självkänsla och stärka självförtroende, skapa motivation utifrån KASAM, öppna upp för interaktion och kommunikation samt stödja exekutiva funktioner som problemlösning, uppmärksamhet, koncentration, aktivitetsreglering, minne, planering och organisation, tidsuppfattning, generalisering, flexibilitet, påbörja-avsluta, skapa överblick, planera och förstå orsak och verkan, styra och reglera uppmärksamhet och impulskontroll.

Terapihunden

Ange undertext här

 AAI; Animal Assisted Interventions, är den internationella termen för arbete med hund i vården. Arrangörer av utbildningarna behöver uppfylla Skandinaviska Vård och terapihundsföreningens SVTH´s krav. Terapihunden kan förutom att arbeta som stödjande funktion för förståelse av KASAM; en känsla av sammanhang, stödja utveckling av empatisk förmåga, skapa interaktion och kommunikation med andra, stödja exekutiva funktioner även minska ångest och oro, öka självkänsla och självförtroende, öka finmotorisk och grovmotorisk förmåga och öka kondition. Närvaro av en Terapihund kan främja ett förtroendeskapande band. I samtalsterapi har man funnit att djur kan kan lindra spänning och ångest. Att tala med ett djur medan terapeuten lyssnar är lättare för barnet än att tala direkt med terapeuten. En hund kan hjälpa ett barn att fokusera och komma i kontakt med svårare händelser och känslor där hunden erbjuder villkorslös acceptans och interaktion. I den interaktion och kommunikation som uppstår mellan barnet och hunden kan terapeuten få värdefull information som i förlängningen kan ge stöd för hälsofrämjande behandling

Besökshund och Fadderhund

Ange undertext här

Etoilé är lämplighetstestad för barn, ungdomar och äldre samt utbildad genom Svenska Terapihundskolan. Som Besökshund skapar hon interaktion och kommunikation där man tidigare tyckt att sådan var omöjlig. Hon inger lugn och trygghet i ett meningsfullt sammanhang.

Fadderhunden främjar barns utveckling av empati, respekt och ansvar för djur, människor och natur. Fadderhunden arbetar med barngrupper i förskola, förskoleklass och skola med övningar som kopplats till skolans värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer i LGR 11. Genom att använda hunden som ett pedagogiskt verktyg kan hunden stödja exekutiva funktioner samt främja inlärning och utveckling

Valpskola för valpar från 8 veckors ålder.

Med fokus på miljö- och socialiseringsträning, följsamhet och passivitet. Förberedande valpskola inför ev efterföljande utbildning till Social Tjänstehund. Kurser kommer inom kort.